Skip to content

Atc ssu gov ua – Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій :: Служба безпеки України

Антитерористичний центр при Службі безпеки України :: Служба безпеки України

Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, згідно з Указом Президента України 11 грудня 1998 року створено Антитерористичний центр при СБ України.

Указом Президента України від 14 квітня 1999 року №379/99 затверджено Положення «Про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України» (далі – Положення).

20 березня 2003 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (далі – Закон) з метою захисту особи, держави і суспільства від тероризму, виявлення та усунення причин і умов, які його породжують, визначення правих та організаційних основ боротьби з цим небезпечним явищем, повноваження і обов'язки органів виконавчої влади, об'єднань громадян і організацій, посадових осіб та окремих громадян у цій сфері, порядок координації їх діяльності, гарантії правового і соціального захисту громадян у зв'язку із участю у боротьбі з тероризмом.

Відповідно до Закону на Антитерористичний центр покладається:

 - розроблення концептуальних засад та програм боротьби з тероризмом, рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою;

 - збирання в установленому порядку, узагальнення, аналіз та оцінка інформації про стан і тенденції поширення тероризму в Україні та за її межами;

 - організація і проведення антитерористичних операцій та координація діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;

 - організація і проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань;

 - участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом, фінансування проведення суб'єктами, які ведуть боротьбу з тероризмом, антитерористичних операцій, здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності;

 - взаємодія із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом.

Антитерористичний центр при СБ України відповідно до Положення є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, бланки, печатки і штампи зі своїм найменуванням, а також печатку із зображенням Державного Герба України. Центр утримується за рахунок коштів, передбачуваних окремим рядком у Державному бюджеті України, а також інших джерел, передбачених законами України.

Антитерористичний центр при СБ України очолює керівник, який призначається Президентом України із числа заступників Голови Служби безпеки України.

Структурно Антитерористичний центр складається з Керівництва (керівник, перший заступник та три заступники, один з яких є начальником штабу),  Міжвідомчої координаційної комісії (формується у складі керівника Центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ України та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступників керівників Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України; командувача Національної гвардії України; начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших визначених Президентом України посадових осіб), Штабу (складається з служб, відділів та секторів), а також координаційних груп і їх штабів при регіональних органах Служби безпеки України. Крім цього, у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України можуть створюватися і діяти військово-цивільні адміністрації - тимчасові державні органи, які призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

Штаб є виконавчим робочим органом Центру, який здійснює поточну організаційну роботу з виконання покладених на Антитерористичний центр завдань.

Діяльність координаційних груп при регіональних органах СБ України відображає структурованість Антитерористичного центру відповідно до адміністративно-територіального устрою держави та значно підвищує мобільність Центру у вирішенні покладених на нього завдань за місцем та часом.

Організація  боротьби  з  тероризмом  в  Україні  та  забезпечення   її необхідними силами, засобами та ресурсами здійснюється Кабінетом Міністрів України у межах його компетенції.

Центральні органи виконавчої влади беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції, визначеної законами та прийнятими на їх основі іншими нормативно-правовими актами.

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

Міністерство внутрішніх справ України;

Національна поліція;

Міністерство оборони України;

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;

Управління державної охорони України;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

До участі у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі необхідності також:

•        центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

•        Служба зовнішньої розвідки України;

•        Міністерство закордонних справ України;

•        Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах;

•        центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах транспорту;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику;

До участі в антитерористичних операціях за рішенням керівництва антитерористичної операції можуть бути залучені з дотриманням вимог Закону України «Про боротьбу з тероризмом» й інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою.

Координацію діяльності суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Антитерористична операція проводиться лише за наявності реальної загрози життю і безпеці громадян, інтересам суспільства або держави у разі, якщо усунення цієї загрози іншими способами є неможливим.

Рішення щодо проведення антитерористичної операції приймається залежно від ступеня суспільної небезпеки терористичного акту керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за письмовим дозволом Голови Служби безпеки України або керівником координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки України за письмовим дозволом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим з Головою Служби безпеки України. Про рішення щодо проведення антитерористичної операції негайно інформується Президент України.

Для безпосереднього управління конкретною антитерористичною операцією та керівництва силами і засобами, які залучаються до здійснення антитерористичних заходів, утворюється оперативний штаб, очолюваний керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України (координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки України) або особою, яка його заміщує, першим заступником чи заступником керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Керівник оперативного штабу визначає межі району проведення антитерористичної операції, приймає рішення про використання сил і засобів, що залучаються до її проведення, а в разі потреби за наявності передбачених законом підстав вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Втручання в оперативне управління антитерористичною операцією будь-яких осіб незалежно від посади не допускається.

Законні вимоги учасників антитерористичної операції є обов'язковими для громадян і посадових осіб.

Інформування громадськості про вчинення терористичного акту здійснюють керівник оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків з громадськістю.

Антитерористична операція вважається завершеною, якщо терористичний акт припинено та ліквідовано загрозу життю і здоров'ю заручників та інших людей, які знаходилися в районі її проведення.

Рішення про припинення антитерористичної операції приймається керівником оперативного штабу з управління цією операцією.

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

З метою розвитку ефективної міжнародної взаємодії з питань боротьби з тероризмом на сьогодні Україна є стороною 17 базових міжнародних конвенцій і протоколів, що регулюють різні аспекти боротьби з тероризмом.

На теперішній час налагоджено дієві партнерські стосунки із правоохоронними органами і спеціальними службами багатьох Європейських держав, США, антитерористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС та іншими міжнародними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом.

З січня 2003 року Україна є учасницею всіх міжнародних Конвенцій і протоколів ООН у сфері боротьби з тероризмом. Практика застосування положень, закріплених у Глобальній контртероритстичній стратегії ООН і плані дій до неї, відображена у нормах чинного законодавства нашої держави.

Окрім цього, Україною ї її урядом підписано більше 165 міждержавних і міжурядових угод і протоколів у сфері боротьби з тероризмом.

Антитерористичний центр активно співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема Контртерористичним комітетом (КТК) і Управлінням з наркотиків та злочинності (УНЗ) ООН, контртерористичною мережею ОБСЄ, Комітетом експертів Ради Європи з питань боротьби з тероризмом (СОDEXTER).

У травні 2006 року в АТЦ відкрито український сегмент Віртуального центру ГУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів.

 

Контакти штабу АТЦ: 

 

Тел.: (044) 239-70-12, 044 288-50-29, 044 503-05-21

Email: [email protected]

 

Контакти :: Служба безпеки України

 

Приймальня громадян

(044) 256-95-60

Телефон чергового по Службі безпеки України

(044) 235-55-18

 

З питань виконання люстраційних запитів

(044) 255-82-55  [email protected]

 

Телефон довіри

0 800 501 482 [email protected]

 

Для листів від ЗМІ щодо отримання коментарів

(044) 256-99-05 [email protected]

 

Для оформлення інформаційного запиту:

усно: (044) 239-70-18

 

поштою: 01601 м. Київ 1, вул. Малопідвальна, 16, Служба безпеки України (на конверті вказувати "Публічна інформація")

 

електронною поштою: [email protected]

 

З питань отримання архівних відомостей

 (044) 255-85-41   [email protected]

 

З питань звільнення полонених, заручників та віднайдення зниклих безвісти

(044)-255-84-35 

 

Прес-центр

питання щодо запитів (044) 256-99-08

акредитація ЗМІ (044) 255-51-86

факс (044) 279-30-40

 

При незаконній спробі втручання сторонніми особами в роботу об’єктів національної інформаційної інфраструктури

 [email protected]

 

Для отримання звернень громадян

(044) 256-99-91 [email protected]

 

Для отримання офіційних листів  від інших юридичних осіб (державних органів, міністерств, відомств, організацій, установ України тощо) 

 [email protected]    

Контакти Прес-центру :: Служба безпеки України

01601, м. Київ-1, вул. Володимирська, 35

тел. (044) 255-51-86

факс (044) 279-30-40

відділ запитів для ЗМІ (044) 256-99-08

 

 

для запитів на публічну інформацію: [email protected] ; (044) 239-70-18

для матеріалів ЗМІ: [email protected] (запити не приймаються)

 

 

Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБ України діє на підставі Конституції України, Законів "Про Службу безпеки України", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". Основними завданнями його є підготовка і оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність СБ України, організація інтерв'ю, брифінгів, прес-конференцій співробітників Служби з представниками ЗМІ, а також надання журналістам відповідей щодо діяльності української спецслужби.

Начальник Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю – Гітлянська Олена Самійлівна (фото).

В обласних управліннях СБ України діють прес-підрозділи, через співробітників яких можна отримати інформацію про діяльність регіональних органів СБУ.

Прес-підрозділи здійснюють акредитацію кореспондентів місцевих засобів масової інформації, організовують прес-конференції, брифінги, "круглі столи", інтерв’ю, зустрічі керівників та інших співробітників обласних управлінь СБУ з журналістами, готують відповіді на запити представників ЗМI, а також безпосередньо оприлюднюють інформацію про діяльність УСБУ.

 

АДРЕСИ ТА КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ПРЕС-ПІДРОЗДІЛІВ
ОБЛАСНИХ УПРАВЛІНЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 


п/п

 

Область

 

Співробітники прес-підрозділів

 

Адреса та контактний телефон

 

1

 

Вінницька

 

 

 

м. Вінниця, вул. Грушевського, 27
т. (0432) 59-93-51

 

2

 

Волинська

 

Поліщук Іванна Миколаївна

 

м. Луцьк, пр. В.Мойсея, 4
т. (0332) 242210

 

3

 

Дніпропетровська

 

 

 

м. Дніпро, вул. Чкалова,23
т. (056) 7443202

 

4

 

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

     

м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 56

 

5

 

Житомирська

 

Мартинюк Ірина Петрівна

 

м. Житомир, вул.Фещенка-Чопiвського, 7
т. (0412) 405280

 

6

 

Закарпатська

 

Коршунова Людмила Володимирівна

 

м. Ужгород, вул. Довженка, 3
т. (0312) 691508, факс 61-46-33

 

 

7

 

 

Запорізька

 

 

Левченко Сергій Георгійович

 

м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 62
т. (0612) 252366

 

8

 

Івано-Франківська

 

Римар Марія Ярославівна

 

Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 15
т. (0342) 590021

 

9

 

м. Київ та Київська область

 

Супрун Ольга Володимирівна

 

м. Київ, пров. Аскольдів, 3а
т. (044) 2532533

 

10

 

Кіровоградська

 

Яковенко Марина Станіславівна

 

м. Кропивницький, вул. Дворцова, 9
т. (522)399402

 

11

 

Львівська

 

 

 

м. Львів, вул. Вiтовського, 55
т. (0322) 386512

 

12

 

Миколаївська

 

Середич Андрій Ігнатович

 

м. Миколаїв, вул. Спаська, 40
т. (0512) 47-28-70

 

13

 

Одеська

 

Шевчук Анна Вікторівна

 

м. Одеса, вул. Єврейська, 43
т. (048) 7221958

 

14

 

Полтавська

 

Скрильник Олексій Вікторович

 

м. Полтава, вул. Жовтнева, 39
т. (0532) 511706

 

15

 

Рівненська

 

Ілючок Інна Григорівна

 

м. Рівне, вул. Вiдiнська, 4
т. (0362) 678436

 

16

 

Сумська

 

Рапута Олеся В'ячеславівна

 

м. Суми, вул. Кiрова, 32
т. (0542) 687-628

 

17

 

Тернопільська

 

Королюк Петро Володимирович

 

м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21
т. (0352) 52-44-32

 

 

18

 

 

Харківська

 

Абдула Владислав Олександрович

Остапенко Андрій Петрович

 

м. Харків, вул. Мироносицька, 2
т. (057) 707-95-97

 

19

 

Херсонська

 

Шакула Вікторія Володимирівна

 

м. Херсон, вул. Кiрова, 1
т. (0552) 45-85-01

 

20

 

Хмельницька

 

Рябчук Людмила Григорівна

 

м. Хмельницький, вул. Театральна, 19
т. (0382) 698428

 

21

 

Черкаська

 

Дрога Катерина Олександрівна

 

м. Черкаси, вул. Гоголя, 240
т. (0472) 398596

 

22

 

Чернігівська

 

Молочко Ярослав Вікторович

 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 28
т. (0462) 655323

 

23

 

Чернівецька

 

Федоренко Леся Романівна

 

м. Чернівці, вул. Шевченка, 1
т. (0372) 571902

 

 

Загальні вимоги до оформлення звернень громадян :: Служба безпеки України

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записуються (реєструються) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові;

місце проживання громадянина;

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. (застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається)

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Подати звернення до Центрального управління СБ України:

письмово: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, Служба безпеки України

електронна пошта: [email protected]

(звернення громадян, надіслані на електронну пошту, приймаються виключно у робочий час)

 

усно: 256-99-91  (у робочий час)

особистий прийом громадян проводиться у будні дні з 900 до 1800 (з 1300 до 1400 перерва) за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 16, каб. 101

Центральне управління Служби безпеки України :: Служба безпеки України

Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів Служби безпеки України. До його складу входять Апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи:

- контррозвідки;

- захисту національної державності;

- контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки;

- контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки;

- охорони державної таємниці та ліцензування;

- боротьби з корупцією та організованою злочинністю;

- боротьби з тероризмом;

- захисту учасників кримінального судочинства  та працівників правоохоронних органів;

- оперативно-технічних заходів;

- оперативного документування;

- слідчий;

- інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, господарського, фінансового, медичного та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України.

Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян.

У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки України, якого призначає Президент України. Голова СБ України має заступників, яких за його поданням призначає Президент України.

Начальників підрозділів Центрального управління СБ України: контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, контррозвідувального захисту економіки держави,  контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, оперативного документування, слідчого, роботи з особовим складом, а також начальників регіональних органів призначає Президент України за поданням Голови СБ України.

 

ПАМ’ЯТАЄМО :: Служба безпеки України

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

На в’їзді у м. Слов’янськ Донецької області встановлено пам’ятний знак – на цьому місці 5 травня 2014 року при виконанні службового обов’язку загинув 44-річний співробітник Центру спеціальних операцій

Служби безпеки України

 

полковник

АНІЩЕНКО Олександр Григорович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

13 квітня 2014 року поблизу м.Слов'янськ Донецької області у першому бою «Альфи» СБУ із терористами, прикриваючи від куль товаришів, загинув

 

капітан

БІЛІЧЕНКО Геннадій Васильович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

27 червня 2017 року в с. Іллінівка Костянтинівського району

Донецької області внаслідок теракту загинув співробітник

Департаменту контррозвідки СБ України

 

полковник

ВОЗНИЙ Юрій Віталійович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

2 вересня 2015 року у Новоайдарівському районі Луганської області при виконанні службових обов’язків загинув 40-річний позаштатний співробітник оперативного підрозділу

Служби безпеки України

 

ГАЛУЩЕНКО Андрій Вікторович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

25 жовтня 2014 року поблизу смт Родакове Слов’яносербського району Луганської області від рук терористів загинув співробітник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної  безпеки Служби безпеки України

 

майор

ГЕТМАНСЬКИЙ Тимур Вікторович

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

24 червня 2014 р. поблизу блокпосту № 6 біля гори Карачун м. Слов’янськ Донецької області при виконанні службових обов’язків загинув 31-річний співробітник Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України

 

підполковник

ГОРБЕНКО Ігор Ігорович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

7 жовтня 2016 року під час виконання обов'язків військової служби загинув співробітник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБ України

 

підполковник

ДОЛГОВ Андрій Валерійович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

26 травня 2018 року поблизу села Жолобок Луганської області під час виконання бойового завдання героїчно загинув співробітник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБ України

 

прапорщик

ЖУРАВЛЬОВ Юрій Володимирович

 

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

16 лютого 2016 року під час виконання обов'язків військової служби у ході проведення антитерористичної операції

пішов з життя співробітник Департаменту контррозвідки

Служби безпеки України

 

підполковник

КОВАЛЕНКО Олег Миколайович

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

10 грудня 2015 року у м. Києві під час спецоперації із затримання озброєної диверсійної групи, закриваючи собою бойових товаришів, загинув

 

полковник

КУЗЬМЕНКО Андрій Павлович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

  

12 грудня 2016 року під час виконання обов'язків військової служби у м. Щастя Луганської області

пішов з життя співробітник Управління Служби безпеки України у Львівській області

 

майор

ЛІБРУК Михайло Богданович

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

5 травня 2014 року поблизу м. Слов’янськ Донецької області при виконанні службового обов’язку загинув 38-річний співробітник Центру спеціальних операцій

Служби безпеки України

 

майор

ЛУЖЕВСЬКИЙ Руслан Михайлович

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

21 березня 2015 року під час виконання обов'язків військової служби у районі проведення АТО загинув 28-річний співробітник Управління СБ України у Волинській області

 

капітан

МАНДЗИК Віктор Сергійович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

26 травня 2018 року на Луганщині під час виконання бойового завдання внаслідок обстрілу з БМП-1 героїчно загинув співробітник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів

 

полковник

МУЛЯР Руслан Станіславович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

13 липня 2016 року неподалік м. Волноваха Донецької області під час виконання обов'язків військової служби загинув співробітник Департаменту контррозвідки СБ України

 

полковник

ПЕТРЕНКО Віталій Петрович

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

24 червня 2014 р. поблизу блокпосту № 6 біля гори Карачун м. Слов’янськ Донецької області при виконанні службових обов’язків загинув 27-річний співробітник Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України

капітан

ПЕТРИЩУК Олександр Вікторович

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

29 липня 2014 року в м.Луганськ під час виконання обов'язків військової служби загинув 37-річний співробітник Управління Служби безпеки України в Луганській області

 

підполковник

ТКАЧЕНКО Олег Анатолійович

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

2 жовтня 2014 року при виконанні службових обов’язків трагічно загинув 38-річний співробітник Управління Служби безпеки України в Луганській області

 

старший лейтенант

ТКАЧОВ Олександр Васильович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

31 березня 2017 року в м. Маріуполь під час виконання обов'язків військової служби загинув співробітник

Управління СБ України в Донецькій області

 

полковник

ХАРАБЕРЮШ Олександр Іванович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

24 грудня 2017 року у м. Сєверодонецьк Луганської області під час виконання обов’язків військової служби пішов з життя співробітник Департаменту контррозвідки

Служби безпеки України

 

підполковник

ШИРКОВ Сергій Іванович

 

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

24 червня 2014 р. поблизу блокпосту № 6 біля гори Карачун м. Слов’янськ, Донецької області при виконанні службових обов’язків загинув 33-річний співробітник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки

 

підполковник

ШКІРА Володимир Володимирович

 

https://ssu.gov.ua/uploads/p_183_72951177.jpg

 

24 червня 2014 р. поблизу блокпосту № 6 біля гори Карачун м. Слов’янськ Донецької області при виконанні службових обов’язків загинув 26-річний співробітник

Служби безпеки України

 

старший прапорщик

ШПАК Марк Валентинович

Напередодні 23-ої річниці Служби безпеки України Національна академія завершила роботу над відеопроектом «Пам’ятаємо», присвяченим співробітникам СБУ, які загинули під час виконання бойового завдання на сході України.

 

Цей проект висвітлює життєвий та службовий шлях сімох військовослужбовців спецслужби, які героїчно боролися за збереження територіальної цілісності й незалежності Української держави. До останнього подиху ці мужні чоловіки захищали Вітчизну і залишилися вірними Військовій присязі та Українському народові.

 

Їх імена неможливо забути, вони назавжди викарбувані у серцях не лише рідних та близьких, а й усіх співробітників СБУ, які розділяють гіркий біль утрати цих відважних синів України.

 

Матеріали, надані родичами та друзями загиблих, відіграли ключову роль у створенні відеопроекту «Пам’ятаємо», основна мета якого – увічнення пам'яті героїв, які встали на захист миру на рідній землі та віддали Батьківщині найдорожче – власне життя.

 

Відеоматеріали про загиблих співробітників СБУ розміщені в рубриці «Пам’ятаємо» за посиланням:

http://www.academy.ssu.gov.ua/ua/page/page_1415198830.htm

 

Героям присвячується пісня «Маю честь служити» - про справжню офіцерську честь і службу заради безпеки рідної землі.

 

Слава Україні! Героям Слава!

https://ssu.gov.ua/uploads/thumb/p_183_64972773.jpg

23 травня 2015 року у селі Семенівка Слов’янського району Донецької області відкрили пам’ятний знак загиблим військовослужбовцям, які рік тому першими виступили на захист України та загинули від рук російських агресорів.

Серед них – троє офіцерів спецпідрозділу СБУ «Альфа»: Геннадій БІЛІЧЕНКО, Олександр АНІЩЕНКО та Руслан ЛУЖЕВСЬКИЙ.

Вшанувати пам’ять героїв на місце загибелі приїхали їхні родичі, колеги, зібралася громада, представники місцевої влади.

Пам’ять, глибока скорбота, безмежна повага і шана до полеглих синів України об’єднали зусилля військових, волонтерів, працівників культури, духовенства у створенні і відкритті цього пам’ятного знака.

«Героям Слава! – це вже не відгомін далеких часів боротьби за незалежність, а епітафія тим, хто «не вмирає», але віддали своє життя за цілісність України, її мир та спокій.

Програма Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» :: Служба безпеки України

 

Програма Служби безпеки України

«На тебе чекають вдома»

 

КОНТАКТИ:

тел.: 050-831-26-22 або 073-042-06-02

(для дзвінків ТІЛЬКИ з підконтрольної Україні території)

E-mail: [email protected]   

Сторінка Facebook для листування: https://www.facebook.com/dorogamira

 

ПРО ПРОГРАМУ

 

Служба безпеки України в рамках спеціальної програми «На тебе чекають вдома» (запроваджена у серпні 2015 року) здійснює заходи щодо повернення на підконтрольну Україні територію та звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях (НЗФ) т.зв. «ДНР/ЛНР».

Станом на початок 2019 року нею скористались понад 360 осіб.

На війну важко йти, а ще важче повертатися з неї. Відкинь страх – повертайся! На тебе чекають вдома!

 

Найбільш поширені питання про Програму

 

1.На кого поширюється дія Програми?

Вона поширюється на осіб, які добровільно відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства, установи, організації та інших тяжких злочинах; щиро готові сприяти в розкритті злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи формування, та припиненні їх діяльності.

2. На якій підставі учасники Програми звільняються від кримінальної відповідальності?

Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності для учасників терористичних формувань «ДНР/ЛНР» передбачені частиною 2 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 6 статті 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та іншими статтями Кримінального кодексу України.

 

3. Як стати учасником Програми?

Необхідно звернутись до співробітників СБ України безпосередньо або через родичів, знайомих за допомогою одного із доступних засобів зв’язку (контакти вказані вище).

 

4. Що потрібно знати бажаючим скористатися Програмою для того, щоб забезпечити особисту безпеку?

Останнім часом Службою безпеки України фіксуються факти активної протидії в реалізації Програми з боку т.зв. «ДНР/ЛНР» і пов'язаних з ними спецслужб. Ними проводяться спеціальні технічні заходи, що дозволяють протягом короткого часу ідентифікувати місце розташування і особистість людини, що телефонує на номери телефонів довіри СБ України.

Якщо Ви перебуваєте на непідконтрольній Україні території, в тому числі на території Росії, в інтересах Вашої безпеки категорично не рекомендуємо телефонувати на номери телефонів, що зазначені в поширених раніше оголошеннях, листівках та інших матеріалах. Для безпечного зв'язку з представником Програми використовуйте електронну пошту [email protected] або можливість безпосередньо звернутися в СБ України через людину, якій Ви довіряєте на підконтрольній Україні території.

Проте, зазначені раніше номери телефонів залишаються активними і можуть використовуватися в разі перебування абонента на підконтрольній Україні території. Під час телефонної розмови за цими номерами не можна оголошувати інформацію, що дозволяє точно ідентифікувати особу людини, що знаходиться на непідконтрольній Україні території, а саме: прізвище, позивний, посаду в конкретному НЗФ, адресу перебування або адресу реєстрації і т.д.

 

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о